2. Videoinstal·lacions

2.9. Cas d’estudi: Mapping Telenoika Macau

2.9.1. Preprojecte

Encàrrec

El cas concret que analitzarem parteix d’un encàrrec del Festival d’Art Contemporani de Macau a Telenoika. En altres casos, es podria tractar de la proposta d’un equip creatiu a una convocatòria, de l’autofinançament d’un projecte o de l’atorgament d’una beca o residència artística. En el cas d’un encàrrec, un aspecte important és la llibertat creativa que l’encàrrec comporta o si, per contra, el client estableix una sèrie d’ítems que s’han d’acomplir. El fet que hi hagi uns ítems a seguir ens pot ajudar a l’hora de definir el concepte del projecte, la narrativa, la proposta visual i la banda sonora.

Visita tècnica

En un projecte de mapping, la visita tècnica és una fase fonamental, ja que és en aquesta visita en la qual establim les bases del projecte, tant en l’àmbit tècnic com en l’àmbit conceptual. L’ideal, com en el cas de Macau, és poder fer una visita física a l’espai, però si això no és possible es poden demanar fotografies, enregistraments audiovisuals i altres tipus d’informació de manera telemàtica. Fins i tot podríem arribar a fer una visita tècnica mitjançant Google Maps i Google Earth.

En el cas del mapping a les ruïnes de St. Paul, tres components de l’equip de Telenoika van viatjar a Macau per fer-hi una visita tècnica i per fer una primera presa de contacte amb l’espai i la cultura de la ciutat. Durant els dies que va durar la visita tècnica, es va aprofitar per fer fotografies d’elements gràfics representatius de la ciutat que podrien ser susceptibles d’usar-se en la creació de continguts i que, finalment, van servir per a crear l’story board i l’artbook del projecte. Alhora, es van establir les condicions d’ubicació dels equips tècnics, el projector, el control, l’equip de so, la ubicació del públic… I es van fer amidaments de la façana de les ruïnes de St. Paul, de la distància des de la ubicació futura del projector fins a la façana i de l’alçada a la qual es posicionaria el projector. Totes aquestes dades van servir per fer plànols, un projecte tècnic i el rider o especificació tècnica del projecte.

Concepte

En aquesta fase s’estableix la conceptualització del projecte sobre la base de la morfologia de la façana en la qual es durà a terme i dels ítems establerts en l’encàrrec. En el cas d’estudi de Macau, hi havia llibertat creativa total i, per tant, el concepte de l’obra partia de l’equip creatiu de Telenoika.

Partint del desconeixement total sobre Macau, la seva història i la seva cultura, l’equip de Telenoika es va proposar fer una fase prèvia de documentació de la història i la cultura de la ciutat i de la història de la mateixa façana de les ruïnes de St. Paul. És a partir d’aquesta fase de documentació quan es poden començar a establir relacions entre la narrativa, segons la història documentada, i el disseny, segons la morfologia de l’edifici i la presa de referències visuals feta durant la visita tècnica.

D’aquesta anàlisi dels elements documentals, la morfologia de l’edifici i la intencionalitat de l’equip creatiu, s’estableix el títol i concepte de l’obra: Encontros, amb el qual es pretén establir de manera visual una relació entre tradició i modernitat, cultura oriental i occidental, trobada de llengües i llenguatges, etc. Aquest desenvolupament permet estructurar la peça en capítols que tenen moments en fases històriques diferents o que es diferencien entre si pel concepte visual.

Previsió tècnica

D’acord amb totes les dades i tots els mesuraments recopilats durant la visita tècnica, es pot establir una previsió tècnica en la qual es fixen totes les condicions tècniques que han de permetre un desenvolupament satisfactori del projecte.

En aquesta fase es defineixen els aspectes següents del projecte tècnic:

  • Mesures de la façana de les ruïnes de St. Paul.
  • Distància entre la façana i el projector de vídeo.
  • Altura del projector respecte del públic.
  • Càlcul de la potència lluminosa.
  • Càlcul de les lents de projecció.
  • Elecció del projector de vídeo.
  • Posició de l’equip de so.
  • Càlcul de la potència de l’equip de so.
  • Ubicació de l’enllumenat públic susceptible de ser apagat.

Quan s’han definit aquestes variables, es pot redactar un document amb observacions tècniques i enviar-lo al client.

Document d’entrega

Un cop feta tota la documentació tècnica i artística del projecte, és recomanable lliurar un document en el qual quedin clares i ben definides les característiques del dit projecte. Aquest projecte és també una carta de presentació de cara al client, per la qual cosa la presentació gràfica, el disseny i els components textuals són importants.

Pressupost

En aquesta fase desenvolupem el document del pressupost, en el qual es defineixen i cotitzen les diferents partides pressupostàries del projecte. Depenent del projecte i del tipus d’acord contractual entre el client i el prestador de serveis, l’apartat pressupostari pot variar d’un cas a un altre.

En el cas concret de Macau, hi havia una partida pressupostària tancada per al desenvolupament conceptual i tècnic del projecte, i per a la creació de continguts. Aquesta partida definia els costos pel caixet de l’equip tècnic i creatiu. La resta de despeses derivades de l’execució del projecte, com viatges, estades en hotels, dietes, desplaçaments i lloguer i muntatge d’equips tècnics, les cobria el Festival d’Art Contemporani de Macau.

Podrem trobar projectes en els quals hàgim d’assumir totes les despeses de producció, per la qual cosa definir el pressupost és important per establir la viabilitat econòmica del projecte, i també la balança cost-benefici. El fet que artistes i estudis creatius sense una estructura econòmica sòlida acceptin l’encàrrec d’un projecte de grans característiques i d’una gran dotació pressupostària els pot suposar un problema econòmic. En molts casos, per poder assumir certs projectes cal demanar un percentatge del pressupost del projecte en el moment de la signatura del contracte. Amb aquesta bestreta es poden cobrir partides pressupostàries de despeses que la part prestadora de serveis ha d’assumir per poder dur a terme el projecte. Altrament, la part prestadora de serveis hauria d’assumir despeses com ara viatges, lloguer d’equips o altres partides pressupostàries tot avançant diners.

Cal tenir en compte que alguns projectes poden trigar mesos a cobrar-se i, mentrestant, és possible que hàgim d’assumir responsabilitats fiscals sense haver cobrat encara pels nostres serveis. Avançar el 21 % d’IVA pot suposar un contratemps, depenent de la quantia facturada pel projecte, si la nostra situació econòmica no és sòlida.

En definitiva, es tracta de fragmentar el projecte en fases i partides pressupostàries per després cotitzar-les totes i poder establir el cost real del projecte de cara al client.

Contracte

Com en tota relació entre dues parts en les quals s’estableix un intercanvi de béns i serveis, és imprescindible redactar un contracte en el qual quedin definits els termes de la relació contractual, i també els deures, els drets i les obligacions de les parts. Normalment, s’estableix també la quantia a pagar pels serveis efectuats i els terminis temporals de pagament. També es redacten clàusules que determinen circumstàncies concretes, com cancel·lacions per mal temps o indemnitzacions en cas de cancel·lació contractual per una de les parts.