3. Llum, so, moviment i espai

3.2. Antecedents històrics

La fascinació intrínsecament humana per la llum i el so troba els primers referents en els contextos rituals que, des del Paleolític, han emprat el foc −i les ombres que en resulten− amb motivacions màgiques o suggestives. Així mateix, alguns estudis publicats als anys vuitanta del segle xx (Iegor Reznikoff i Michel Dauvois) mostren que moltes de les coves on s’han trobat pintures rupestres presenten característiques acústiques extraordinàries, que haurien facilitat els ecos i les ressonàncies de la veu humana, i haurien completat l’experiència ritual d’aquests grups humans primitius.

El teatre grec també feia servir els «efectes especials» de la llum, a través de miralls i reflectors, per tal de crear rajos i rellamps, o la llum de les torxes per crear ombres i ambients dramàtics. Així mateix, des del segle ii aC que hi ha registres de teatres d’ombres a la Xina.

A l’edat mitjana, tot un seguit de tecnologies de la llum −des dels vitralls de les esglésies fins al sofre o les veles− serveixen com a element per reforçar les representacions dels drames sacres i la figuració del paradís o de l’infern.

Els successius avenços científics i tecnològics posteriors, de la làmpada d’oli als avenços en òptica i mecànica, refinen les possibilitats del disseny escènic. Amb l’arribada del romanticisme, l’òpera integra tots aquests avenços en un espectacle total que desplega les possibilitats de les tecnologies sonores i visuals del moment.

Des de finals del segle xvi, un corrent d’enginyeria creativa comença a donar uns fruits que, vistos en perspectiva, enllacen molt bé amb algunes pràctiques de creació audiovisual contemporànies. Estem parlant dels orgues de color.

Aquests desenvolupaments tècnics orientats al control precís de la llum faran eclosió definitivament a finals del segle xix, amb l’aparició del cinematògraf dels germans Lumière. No obstant això, un seguit d’enginys protocinematogràfics assentaran les bases de la tecnologia del cinema, i generaran línies de recerca paral·leles que ampliaran els recursos òptics que inspirarien diverses generacions d’artistes en la seva exploració de la llum com a matèria creativa. Estem parlant de joguines i artefactes com el phenakistoscopi, el zootrop o el praxinoscopi.

Vídeo 43. Film Before Film – Phenakistoscope, Zootrope, Praxinoscope
Font: https://www.youtube.com/watch?v=r4B3FHHt_k8&ab_channel=BernardWelt