2. Videoinstal·lacions

2.9. Cas d’estudi: Mapping Telenoika Macau

2.9.2. Projecte tècnic

Plànols

En fer la implantació i crear el plànol, ubiquem la posició espacial de tots els elements tècnics i escènics d’un projecte. En el cas concret de Macau, la implantació tècnica era tan senzilla que n’hi havia prou de definir la ubicació del projector de vídeo, de l’equip de so i de la zona tècnica de control.

En altres projectes, es defineix la mida i la posició de la pantalla o els projectors; es marquen mesures i distàncies entre elements, i es marquen les tirades de cablejat que s’han de fer per connectar els equips tècnics. Si hi ha elements escènics, cal aportar plànols amb mesures per construir-los.

Rider tècnic

El rider tècnic o especificació tècnica és una llista desglossada de tot el material necessari per a la producció tècnica del projecte. Hi apareix el nom dels equips tècnics, les seves característiques i potències, les unitats de cadascun dels que s’utilitzaran, i també un llistat amb el cablejat, el material de construcció, el material fungible i les eines que es necessitaran.

Rider bàsic

Desglossem el contingut d’aquesta especificació en la taula següent:

Taula 2. Rider tècnic

Sistema de vídeo
 • Projector.
 • Switcher.
 • Cablejat.
Sistema informàtic
 • 2 ordinadors.
 • 2 monitors.
 • Llicència Resolume Arena.
Sistema de so
 • Altaveus.
 • Interfície d’àudio.
 • Cablejat.
Suports i estructures
 • Taula 2 x 1.
 • 4 cadires.
 • Carpa antipluja.
 • Suport per al projector.
 • Truss.
Miscel·lània
 • Cablejat de corrent.
 • Regletes.
 • Cinta americana.
 • Brides.

Coordinació amb els proveïdors

En el cas d’estudi que estem analitzant, el contacte amb els proveïdors, el lloguer i el muntatge dels equips tècnics eren responsabilitat del Festival d’Art Contemporani de Macau. L’equip de Telenoika va establir comunicació amb el proveïdor per validar l’equip tècnic i per resoldre dubtes.

En altres projectes en què la producció tècnica sigui responsabilitat nostra, haurem d’establir la coordinació amb els diferents proveïdors per poder disposar de tots els recursos materials i humans per al desenvolupament del projecte.