2. Videoinstal·lacions

2.2. Animació experimental: música visual, de Fischinger a McLaren

Als inicis del segle xx, amb l’emergència de les noves tècniques cinematogràfiques, un conjunt d’artistes visuals, molts d’ells provinents de la pintura, van abraçar el cinema com a suport per a la recerca artística. Veien en el cinema l’eina perfecta per integrar la dimensió del temps i del moviment en la seva obra, i van ser influenciats per moviments artístics com el dadaisme, el futurisme i el constructivisme.

Aquest conjunt d’artistes va experimentar amb tècniques com la superposició, la distorsió i la manipulació de la imatge en moviment per crear pel·lícules que desafiaven les normes tradicionals de narració i estructura, i que en gran manera adoptaven els formats i les tècniques de l’animació fotograma-a-fotograma. Molts d’ells també van explorar l’estreta relació entre la imatge i la música, i van crear pel·lícules que es podrien considerar música visual o visual music, ja que la imatge i el so esdevenien una sola entitat.

Aquest tipus d’exploració de la imatgeria d’animació abstracta, fortament vinculada i en sincronia amb la música, ha continuat més enllà dels primers experiments del segle xx, i avui segueix donant fruits força interessants. En aquest sentit, destaquem la feina feta per Alex Rutterford l’any 2002 al videoclip Gantz Graf, del duo de música electrònica Autechre. Tot i que fa més de vint anys que es va publicar, aquesta obra continua sent una referència ineludible per als artistes que, actualment, treballen amb imatge de síntesi i sincronia audiovisual amb música electrònica.

Vídeo 7. Alex Rutterford. Gantz Graf (2002)
Font: https://www.youtube.com/watch?v=ev3vENli7wQ